Jeszcze chwila...

Coaching trudne rozmowy

Jak być skutecznym pod presją?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego z niektórymi osobami tak trudno osiągnąć porozumienie i harmonijnie współpracować? Dlaczego tak łatwo stracić głowę w rozmowach z nimi – ulec emocjom? Co się wtedy dzieje z Tobą i Twoim rozmówcą? Jak uzdrowić te relacje?

[box type=”shadow” ] [dropcap]C[/dropcap]oaching: trudne rozmowy – trudne relacje ma na celu doskonalenie umiejętności i pomaganie uczestnikom w rozwiązywaniu różnego typu problemów związanych z kontaktami i relacjami z innymi ludźmi w obszarze zawodowym.[/box]

Dotyczy to zarówno trudnych, jednak ważnych i kluczowych rozmów, którym towarzyszą stres, napięcie i emocje, jak również różnego typu trudnych kontaktów i relacji długofalowych (współpraca na poziomie zarządów, pomiędzy działami, zespołami, przy realizacji projektów, w sytuacji zarządzania i kierowania).

[divider]Sesje coachingowe rekomendowane są zwłaszcza dla:

[checklist]

 • Członków zarządów
 • Managerów wyższego i średniego szczebla
 • Pracowników i managerów działów HR
 • Konsultantów, coachów, trenerów, psychologów
 • Kierowników liniowych i regionalnych managerów sprzedaży
 • Key Account Managerów
 • Lekarzy, pielęgniarek i innych osób mających zawodowy kontakt z pacjentem
 • Dla wszystkich, którzy chcą poprawić swoje trudne, jednak ważne relacje

[/checklist]

[button color=”green” size=”medium” link=”https://ipsi.pl/coaching-trudne-rozmowy-trudne-relacje/#kontakt” ]Zgłoś się[/button]

[divider]

Jakich sytuacji dotyczy Coaching: trudne rozmowy – trudne relacje?

Zakres tematów i metodologia dopasowywane są każdorazowo w zależności od specyfiki pracy i realnych problemów, z którymi spotyka się dana osoba w trakcie swojej pracy. Natomiast szczególnie ważne będą tu:

[starlist]

 • Ważne i kluczowe rozmowy oraz problemy i konflikty na poziomie zarządów.
 • Trudne rozmowy, relacje i kontakty między poszczególnymi managerami, dotyczące realizacji i koordynacji różnego typu projektów, współpracy pomiędzy działami, zespołami.
 • Trudne rozmowy, kontakty i relacje przełożonych z podwładnym (trudność w porozumieniu się, w zrozumieniu trudnych zachowań pracownika, konflikty, opór, niechęć, postawa roszczeniowa, pretensje, brak lub niska motywacja).
 • Różnego rodzaju trudne rozmowy i sytuacje w trakcie długofalowej współpracy z klientem – tzw. trudni klienci, czy po prostu tacy, z którymi masz problem albo których zachowań nie rozumiesz (sytuacje konfliktowe, obiekcje, zastrzeżenia, opór i niechęć klienta, zachowania roszczeniowe, niezadowolenie, pretensje, negatywne emocje).
 • Trudne sytuacje i rozmowy w kontakcie z pacjentem lub/i jego rodziną (pacjent roszczeniowy, obiekcje i zastrzeżenia pacjenta odnośnie procesu terapeutycznego, komunikowanie trudnych informacji dla pacjenta/rodziny, negatywne emocje pacjenta/rodziny).

[/starlist]

Uzyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnymi i mocno stresującymi momentami w sytuacji ważnych rozmów, między innymi w: obsłudze  klienta, rozmowach handlowych, negocjacjach, rozmowach z przełożonym lub podwładnym oraz w ramach pracy zespołowej. Zgłoś się już dziś.

[divider]

8 kluczowych kompetencji

Podczas sesji coachingowych nabędziesz 8 kluczowych kompetencji, które poprawią Twoją efektywność w trudnych sytuacjach.
[toggle title=”8 kluczowych kompetencji” state=”close” ]

SAMOŚWIADOMOŚĆ SWOICH OBSZARÓW TRUDNOŚCI. Bycie świadomym określonych sytuacji, ich specyfiki i osób z którymi mamy problemy w rozmowach, w kontaktach oraz przyczyn i mechanizmów, które za tym stoją.

SAMOŚWIADOMOŚĆ I SAMOKONTROLA WŁASNYCH REAKCJI EMOCJONALNYCH. Bycie świadomym własnych negatywnych reakcji emocjonalnych i potencjalnych zachowań z poziomu Ego Bólu oraz świadome i umiejętne mieszczenie tych emocji w sobie.

WŁAŚCIWE REAGOWANIE. Kontrolowanie własnych emocji i nie reagowanie z poziomu osobistego (Ego Bólu) oraz świadomy wybór właściwych zachowań adekwatnych do sytuacji, osoby oraz zgodnych z celem i przedmiotem rozmowy.

KONTAKT I WYWIERANIE WPŁYWU W SYTUACJACH TRUDNYCH. Podejmowanie właściwych strategii komunikacji i kontaktu z rozmówcą, umożliwiających opanowanie i kontrolę jego reakcji emocjonalnych oraz zapewniających skuteczne przełączanie tej osoby z poziomu osobistego na poziom merytoryczny, umożliwiający zrealizowanie celu rozmowy.

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE RELACJĄ DŁUGOFALOWĄ. Diagnozowanie kluczowych cech i potrzeb psychologicznych osób, ich systemu przekonań, motywacji i odpowiedni dobór strategii komunikowania się i kontaktu, adekwatnych do wyżej wymienionych obszarów w celu utrzymywania trwałej, długoterminowej relacji.

ZARZĄDZANIE STRESEM I UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU NAPIECIA. Znajomość mechanizmów działania stresu i prawidłowego cyklu zrządzania własną energią oraz technik (ćwiczeń) z tym związanych w kontekście utrzymywania optymalnego poziomu napięcia i mobilizacji, gwarantującego sprawne zarządzanie własnymi emocjami.

KONTAKT ZE SOBĄ. Bycie otwartym, uważnym i pełnym akceptacji na pojawiające się sygnały z obszaru emocji, myśli oraz sygnały z poziomu ciała, z jednoczesnym respektowaniem własnych potrzeb, własnego potencjału i własnych ograniczeń.

UWAŻNOŚĆ I KONCNETRACJA. Zdolność do nieoceniającego, pozbawionego oczekiwań i założeń pozostawania w pełnym kontakcie z różnymi aspektami rzeczywistości wewnętrznej (umysł i ciało), jak i zewnętrznej (otoczenie i inni ludzie), przy jednoczesnym utrzymywaniu uwagi i skupienia na konkretnych aspektach takiego kontaktu.

[/toggle]

[divider]

Metodologia

[checklist]

 • Definiowanie celów (SMART)
 • Pytania sokratejskie
 • „Miracle questions”
 • Technika krzesła
 • Analiza przypadków
 • Autoanaliza i feedback
 • Odgrywanie ról
 • Eksperyment behawioralny i ćwiczenie nowych zachowań
 • Pętla nawyku i proces zmiany nawyków, tworzenie nowych nawyków (powtarzanie i utrwalanie, zastępowanie złych nawyków pożądanym zachowaniem)

[/checklist]

Narzędzia

[checklist]

 • Model coachingowy GROW
 • Model 3 Poziomów Kontaktu i Zarządzania Emocjami
 • Model Werbalnego Aikido
 • Model Asertywności Biznesowej
 • Zdrowa Empatia/Akceptacja i współodczuwanie
 • 4 Kategorie Sytuacji Trudnych
 • Model 7 Zachowań innych osób, które wywołują u nas silne emocje
 • Matryce i wzorce reagowania z poziomu Ego Bólu
 • Typy i profile psychologiczne
 • Cel i przedmiot rozmowy, jako podstawowe narzędzie utrzymywanie koncentracji
 • Analiza Transakcyjna – Stany JA (EGO), dojrzała komunikacja
 • Gestalt – cykl i proces kontaktu, mieszczenie emocji w sobie, opór psychologiczny (model Enrigt’a)
 • Uważność (Mindfulness), bycie obecnym i techniki utrzymywania uwagi
 • Techniki świadomego oddychania przeponowego, relaksacja, bodyscanning.

[/checklist]

Sposób pracy

[toggle title=”Sposób pracy” state=”close” ]

[checklist]

 • Zaczynamy od określenia tego, co Ci przeszkadza, co jest głównym obszarem trudności i problemów i w jakim zakresie chcesz to zmienić w swoich relacjach i kontaktach zawodowych, tym samym jakich zmian chcesz dokonać w swoim zachowaniu (definiujesz to, co Tobie przeszkadza, co się Tobie nie podoba, co nie działa i wspólnie przekładamy to na konkretne pozytywne obszary do zmiany).
 • Następnie wspólnie definiujemy precyzyjnie cele i obszary wspólnej pracy, czyli zakres, specyfikę i wszystkie możliwe parametry tego nad czym będziemy wspólnie pracować.
 • Następnie analizujemy i precyzyjnie określamy mechanizmy i przyczyny pojawiania się różnego typu trudnych sytuacji i problemów w rozmowach, w relacjach i kontaktach w Twoim życiu zawodowym. W tym kontekście przyglądamy się i analizujemy konkretne parametry i specyfikę danej sytuacji, parametry Twoich trudnych rozmówców (np. profil psychologiczny, charakterystyczne reakcje i zachowania), a także Twoje specyficzne mechanizmy reagowania, Twoje mocne strony i zasoby oraz obszary do rozwoju (otrzymujesz precyzyjny feedback).
 • Na kolejnym etapie również bazując na realnych sytuacjach zawodowych szukamy i testujemy konkretne rozwiązania (najczęściej są to konkretne zachowania, strategie postępowania), ich skuteczność i zastosowanie. W tym kontekście tu również przyglądamy się i analizujemy Twoje mocne strony, zasoby oraz obszary do rozwoju (otrzymujesz precyzyjny feedback).
 • Następnie określamy konkretne procedury ćwiczenia, testowania nowych, skutecznych zachowań (zmiana nawyków, nabywanie nowych umiejętności) w realnych sytuacjach zawodowych. Bazując na Twoich mocnych stronach, uwzględniając kontekst Twojej aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej ustalamy plan ich wdrożenia w życie.
 • Na koniec podsumowujemy – analizujemy co działa a co nie i dlaczego tak się dzieje, wyciągamy konkretne wnioski, modyfikujemy (jeśli jest taka konieczność) procedury ćwiczeń konkretnych zachowań. Ustalamy długofalowy plan dalszego ćwiczenia i doskonalenia Twoich nowych umiejętności i zmiany nawyków przy wykorzystaniu Twoich mocnych stron i zasobów.

[/checklist]

[/toggle]

[divider]

Wojciech Eichelberger

fot. Łukasz Król

[dropcap]C[/dropcap]oaching: trudne rozmowy-trudne relacje pozwoli Ci spojrzeć na problemy i wyzwania z innej strony, a przede wszystkim znaleźć konkretne rozwiązania przydatne w życiu prywatnym i w pracy. Zapraszam do zgłoszenia [highlight]udziału.[/highlight]

Wojciech Eichelberger

[divider]

Dzięki udziałowi w indywidualnych sesjach coachingowych, będziesz…

[checklist]

 • Miał większą świadomość i wgląd w swoje mocne i słabe strony – czyli jakie Twoje cechy psychologiczne, które stanowią Twój potencjał, zasób, a jakie mogą być przyczyną trudności w kontaktach z innymi osobami.
 • Miał lepsze rozeznanie co do osób (także ich profili psychologicznych) i sytuacji, z którymi masz lub możesz mieć trudności i problemy.
 • Lepiej znał mechanizm różnych trudnych relacji z którymi masz do czynienia w swoich kontaktach zawodowych oraz będziesz lepiej rozumieć związaną z tym specyfikę i przyczyny trudnych zachowań takich osób.
 • Umiał diagnozować profile psychologiczne osób, z którymi masz trudność, czy też problem w relacji, w komunikacji i będziesz umiał dobierać określone strategie komunikowania się i wybierania wpływu, zwłaszcza w sytuacji trudnych i stresujących rozmów.
 • Nie tylko potrafił postępować z trudnymi dla ciebie osobami, ale będziesz przede wszystkim umiał utrzymywać poprawne a nierzadko dobre i satysfakcjonujące relacje z nimi w celu kontynuowania koniecznej współpracy zawodowej.
 • Umiał skutecznie radzić sobie z silnymi negatywnymi emocjami rozmówcy (złość, agresja, frustracja, smutek, żal, rozpacz).
 • Potrafił „przełączać” rozmówcę z poziomu osobistych reakcji emocjonalnych na poziom merytoryczny tak, aby rozmowa przebiegała w pożądanym kierunku i osiągała określony cel.
 • Umiał radzić sobie z konkretnymi kategoriami trudnych zachowań swoich rozmówców (obiekcje, zastrzeżenia, pretensje, zachowania roszczeniowe, forsowanie swojego stanowiska, konflikt interesów, opór psychologiczny i niechęć).
 • Bardziej świadomy i będziesz umiał kontrolować swoje własne reakcje emocjonalne w sytuacji trudnych i ważnych rozmów.
 • Znał mechanizm działania stresu, który pojawia się w sytuacji trudnej rozmowy i jego wpływu na Ciebie.
 • Umiał stosować odpowiednie strategie redukcji stresu i utrzymywania odpowiedniego poziomu napięcia tak, aby minimalizować jego wpływ na własne emocje i zachowanie.
 • Wiedział jak ćwiczyć i rozwijać uważność i koncentrację, niezbędną do świadomego reagowania w sytuacjach trudnych i stresowych rozmów.

[/checklist]

[divider]

Prowadzący

Coaching poprowadzi certyfikowany trener IPSI, ekspert w dziedzinie zarządzania relacjami, konsultant wielu firm i organizacji.

[toggle title=”Krzysztof Kaluta” state=”close” ]Krzysztof KalutaPsycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój Styl, Elle Magazine, Uroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.[/toggle]
[divider]

Odzyskaj kontrolę nad emocjami już dziś

[contact-form-7 404 "Not Found"]