Jeszcze chwila...

Dla managerów wyższego i średniego szczebla, pracowników i managerów działów HR, kierowników liniowych niższego szczebla, regionalnych menadżerów/kierowników sprzedaży

kierunek

CELE:

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie wiedzy i nauczenie managerów efektywnej pracy rozwojowej z podwładnym, zwłaszcza metodą coachingu, nakierowanego na rozwijanie konkretnych umiejętności zawodowych u podwładnych oraz nauczenie uczestników radzenia sobie z różnego typu trudnościami i przeszkodami w rozwoju zawodowym podwładnych przy wykorzystaniu coachingu jako podstawowego narzędzia.

KORZYŚCI:

 • Zrozumienie, czym jest coaching i na czym polega, a czym coaching nie jest oraz jakie inne działania, techniki pracy rozwojowej z podwładnym są także ważne istotne w pracy z podwładnym,
 • Świadome rozróżnianie sytuacji, w których można i trzeba stosować coaching i tych, w których należy stosować inne narzędzia pracy z podwładnym,
 • Wybór sytuacji, które nadają się do coachingu i planowanie pracy coachingowej z podwładnym,
 • Umiejętność prowadzenia sesji coachingu z podwładnym odnośnie rozwijania konkretnych walorów, a także rozwiązywania problemów na poziomie postaw,
 • Dopasowanie indywidualnego podejścia coachingowego do konkretnych typów podwładnych,
 • Wypracowanie osobistego stylu coachingowego, odpowiadającego swoim mocnym stronom oraz minimalizowanie swoich słabych stron w procesie pracy coachingowej

PROGRAM:

 • Praca rozwojowa z podwładnym – podstawowe zadania, założenia i narzędzia
 • Co to jest coaching ? Różne rodzaje coachingu. Na czym polega coaching umiejętności, jak pracować coachingowo na poziomie postaw
 • Podstawowe modele coachingu (w tym GROW)
 • Podstawowe kompetencje i umiejętności coacha. Kompetencje coacha – managera
 • Coaching w wydaniu liniowego managera – różnice i podobieństwa do innych form pracy rozwojowej z podwładnym
 • Typologia psychologiczna podwładnych. Dopasowanie strategii oddziaływania w zależności od indywidualnych cech psychologicznych osoby coachowanej
 • Sytuacje trudne i problemy w pracy rozwojowej z podwładnym – odpowiednie wykorzystanie
 • coachingu i innych narzędzi w radzeniu sobie z takimi sytuacjami
 • Różne typy psychologiczne managerów – różne style pracy z podwładnym. Mocne i słabe strony managera – autoanaliza. Indywidualny styl pracy coachingowej z podwładnym managera
 • Proces coachingu – od ustalania problemu i celu pracy do zakończenia procesu:
  1. Definiowanie obszaru pracy
  2. Ustalanie oczekiwań i celu
  3. Planowanie pracy i sesji coachingowych
  4. Ocena efektu pracy coachingowej – weryfikacja osiągnięcia celu(ów)
 • Przebieg i struktura sesji coachingowej(ych).
 • Dwa poziomy pracy coachingowej – poziom umiejętności i poziom motywacji, postaw, przekonań.
 • Planowanie pracy rozwojowej podwładnych a planowanie coachingu.

Specjalnie, dodatkowo w przypadku, gdy szkolenie jest realizowane dla kierownikow liniowych/regionalnych sprzedaży:

 • Jak realizować coaching w pracy z przedstawicielem w trakcie wizyt podwójnych w terenie
 • Wizyty podwójne w terenie z przedstawicielem jako jeden z filarów pracy z podwładnym – wizyta podwójna, czy coachingowa (zakres cele wizyty podwójnej a coaching przedstawiciela)
ptaki
CZAS SZKOLENIA:

1 - 2 dni/ 8 - 16 h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Krzysztof Kaluta