Jeszcze chwila...

Dla managerów wyższego i średniego szczebla, pracowników i managerów działów HR, kierowników liniowych niższego szczebla, regionalnych menadżerów/kierowników sprzedaży

zespół

CELE:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i praktyczne nauczenie ich właściwego dobierania osób do zespołu przy uwzględnianiu potrzeb i mechanizmów kierujących procesem jego powstawania oraz wpływania na członków zespołu z pozycji osoby kierującej tak, aby zarówno pojedyncze osoby, jak i cały zespół osiągał najlepsze możliwe dla siebie wyniki.

KORZYŚCI:

 • Znajomość procesu i etapów budowania zespołu
 • Wiedza o roli lidera na każdym z etapów i na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • Umiejętność skutecznego dobierania odpowiednich osób do zespołu pod kątem wykonywanych zadań
 • Kompetencje z tym związane oraz określone cechy psychologiczne (osobowościowych)
 • Wiedza na czym polega prawidłowe kierowanie zespołem jako całością, a także poszczególnymi członkami zespołu
 • Znajomość swojego profilu osobowości i związanych z tym mocnych i słabych stron, jako lidera w pracy
  z podwładnym
 • Znajomość swojego preferowanego stylu kierowania i umiejętność elastycznego dobierania właściwego stylu do sytuacji i pracownika
 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej oraz prawidłowej oceny pracy podwładnych (rozmowa oceniająca a rozwój pracownika)
 • Umiejętność dobierania odpowiednich narzędzi motywacyjnych do poszczególnych osób z zespołu
 • Umiejętność stwarzania warunków w zespole do skutecznej komunikacji oraz zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole

PROGRAM:

 • Proces i etapy budowania zespołu. Rola lidera – minimalizowanie zagrożeń i wzmacnianie prawidłowych mechanizmów budowania zespołu
 • Różne zespoły, różne zadania. Właściwy skład zespołu (role według Belbina)
 • Właściwy dobór osób do zespołu – różnice psychologiczne (analiza w oparciu o wybrany model różnic osobowościowych) oraz wymogi kompetencyjne członków danego zespołu
 • Style kierowania sytuacyjnego według Blancharda oraz 5 stylów kierowania według McClellanda. Analiza preferowanego stylu uczestników
 • Różnice/profile psychologiczne a preferowany styl i sposób zarządzania ludźmi. Autoanaliza mocnych i słabych stron w kontekście zarządzania zespołem (analiza w oparciu o wybrany model różnic osobowościowych)
 • Typy psychologiczne członków zespołu i proces kierowania nimi: motywowanie oraz strategie komunikacyjne preferowane przez określone typy psychologiczne
 • Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w zespole: możliwe źródła konfliktów w zespole; trudne zachowania członków zespołu; strategie postępowania z pozycji lidera
 • Informacja zwrot na a ocenianie – zasadnicze różnice i funkcja obydwu narzędzi
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej (okresowej) z pracownikiem – minimalizowanie oporu i niechęci przyjmowania krytyki i oceny negatywnej
CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Krzysztof Kaluta