Jeszcze chwila...

Dla wszystkich ludzi biznesu.

CELE:

  • Pełne docenienie roli i wagi osobistych kompetencji dla podnoszenia poziomu osiągnięć zawodowych
  • Zainicjowanie procesu pełnego rozwoju potencjału psychicznego i duchowego w obszarze pracy i kariery
  • Kształtowanie zintegrowanego systemu kompetencji osobistych niezbędnych dla wyzwolenia twórczego potencjału
  • Rozwinięcie zdolności do twórczego, niestereotypowego działania
  • Rozwinięcie gotowości i motywacji do podejmowania trudnych wyzwań i zadań

KORZYŚCI:

QUEST jest procesem uporządkowanego, wnikliwego, zdeterminowanego i skutecznego poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań – we wszystkich obszarach życia zawodowego i prywatnego. Odpowiada na realne i powszechne zapotrzebowanie ludzi biznesu. Stymuluje  procesy rozwojowe; inspiruje do zadawania twórczych pytań i diagnozowania  obszarów wymagających  zmian.

PROGRAM:

Pokora

Rozumiana jako ciekawość i otwartość na to co nowe i nieznane, akceptowanie obszarów niewiedzy, uznawanie kompetencji innych, zapytywanie, zdolność do twórczej, krytycznej autorefleksji. Pokora jako przeciwieństwo dumy i arogancji.

Autonomia

Czyli wewnętrzny mocny rdzeń dający poczucie oparcia i niezależności, umożliwiający  zdrowy dystans do przypadkowych i przemijających okoliczności. Autonomia jako przeciwieństwo uzależnienia.

Wizja

Czyli jasna świadomość swoich najistotniejszych aspiracji, potrzeb i zapomnianych marzeń. Wizja jako przeciwieństwo zaślepienia.

Wiara

Czyli niezłomność i determinacja w realizowaniu celów i aspiracji. Wiara jako przeciwieństwo zwątpienia.

Odwaga

Czyli zdolność do podejmowania ryzyka, do przekraczania lęku przed trudnym i nieznanym. Odwaga jako przeciwieństwo lęku i poczucia winy.

Świadomość

Samoświadomość

Czyli zdolność do oglądania siebie, swego życia, innych ludzi i świata z oddalenia, z lotu ptaka, skąd łatwiej zobaczyć wzory zarysowane na dużych przestrzeniach i w długich odcinkach czasu. Świadomość jako przeciwieństwo egocentryzmu.

Współczucie

Czyli zdolność do empatii, współodczuwania z innymi, rozumienia ich uczuć, potrzeb i sytuacji, zdolność do pogodnego poświęcenia, uznawania potrzeb innych za ważniejsze od własnych. Współczucie jako przeciwieństwo gniewu i żalu do innych.

Wolność

Czyli twórcza synteza wszystkich poprzednich kompetencji. Wolność jako przeciwieństwo przymusu i obsesji.

CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Wojciech Eichelberger lub Adam Aduszkiewicz