Jeszcze chwila...

Dla członków zarządu, managerów wyższego i średniego szczebla, pracowników i managerów działów HR, kierowników liniowych i regionalnych, managerów sprzedaży,
przedstawicieli handlowych/medycznych, pracowników ds. obsługi kluczowych klientów (Key Account).

CELE:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i praktyczne wyposażenie ich w umiejętności diagnozowania psychologicznych różnic indywidualnych innych osób na potrzeby takich sytuacji i relacji biznesowych, jak kierowanie pracownikiem/podwładnym, współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie rozmów biznesowych (sprzedażowych, negocjacji).

KORZYŚCI:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą:

 • Umieli skutecznie diagnozować profile i cechy psychologiczne osób, z którymi wchodzą w różne sytuacje i relacje zawodowe (biznesowe), współpracując w ramach swoich zadań i obowiązków (podwładni, koledzy/koleżanki z zespołu, klienci, partnerzy biznesowi, itp.).
 • Potrafili rozpoznawać główne obszary trudności we współpracy z takimi osobami oraz przyczyny występowania tych problemów.
 • Potrafili dobierać określone, skuteczne strategie postępowania wobec takich osób – co należy, a czego nie należy robić, żeby móc realizować określone cele i zadania we współpracy z nimi.
 • Umieli stosować określone skuteczne strategie komunikacji, wywierania wpływu  wobec takich osób, aby skutecznie zarządzać relacją długofalową i tym samym zapobiegać konfliktom lub je skutecznie rozwiązywać.
 • Znali swoje mocne strony i swoje ograniczenia w relacjach i kontaktach z osobami, z którymi muszą współpracować, komunikować się, negocjować.

PROGRAM:

 • Różnice psychologiczne – osobowość, charakter, temperament
 • Typy i profile psychologiczne – podobieństwa i różnice
 • Różne modele różnic psychologicznych wykorzystywanych w praktyce biznesowej
 • Model Psychologicznego Autoportretu (MPA) Oldham’a. Morris’a – wprowadzenie
 • Mój psychologiczny autoportret – autoanaliza swojego profilu według MPA
 • Główne tendencje, skłonności – obszary potencjału, moje mocne i słabe strony
 • Obszary rozwoju – możliwe zmiany rozwojowe: co wzmacniać, rozwijać, a co ograniczać
 • Typy i profile (w zależności od przedmiotu szkolenia): negocjatorów, klientów, podwładnych według MPA. Skuteczne strategie postępowania – wywierania wpływu (negocjacyjne, sprzedaży, komunikacji, kierowania i zarządzania)
 • Moje „trudne osoby” – typologia osobowościowa trudnych dla mnie (w zależności od przedmiotu szkolenia): negocjatorów, klientów, podwładnych i analiza przyczyn ich trudnych dla mnie zachowań. Strategie radzenie sobie z takimi osobami i ich trudnymi zachowaniami w realnych sytuacjach biznesowych (negocjacje, sprzedaż, obsługa klienta, kierowanie podwładnym)
 • Jak radzić sobie z manipulacją? Istota zachowań manipulacyjnych, profile psychologiczne osób stosujących świadomie manipulacje oraz podatnych na manipulację. Skuteczne strategie postępowania w sytuacji manipulacji – eliminowanie sytuacji manipulacji u samego źródła
 • Prawa i reguły wywierania wpływu według Cialdiniego – co na kogo, czyli na jaki typ osobowości działa a co nie działa
 • Zarządzanie relacją i współpracą długofalową w kontekście indywidualnych różnic psychologicznych.
 • Całościowe case study – praca na praktycznych przykładach praktyki zawodowej uczestników

Uwaga

Ponieważ program w dużej części bazuje i wykorzystuje Model Psychologicznego Autoportretu Oldham’a, Morris’a, a istotną części zajęć jest praca z wykorzystaniem własnego profilu osobowości, konieczne jest wypełnienie przez uczestników szkolenia przed zajęciami kwestionariusza MPA i przesłanie go do nas, abyśmy mogli przygotować taki profil dla każdego uczestnika. Tym samym konieczne jest wyrażenia zgody przez każdego uczestnika zajęć wypełnienia kwestionariusza osobowości MPA i wykonania przez nas profilu osobowości danej osoby oraz pracy na nim w trakcie szkolenia. Klauzula poufności obejmuje informacje i zobowiązanie prowadzących, że poza samym prowadzącym oraz uczestnikiem szkolenia, który otrzymuje swój profil osobowości nikt inny bez zgody tej osoby nie będzie miał dostępu do informacji wynikających z tego profilu, chyba że sam uczestnik wyrazi na to zgodę. W trakcie zajęć nie jest konieczne ujawnianie innym członkom grupy swojego profilu osobowości, choć dzielenie się pewnymi informacjami na ten temat ułatwia i pogłębia proces szkoleniowy.

CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Krzysztof Kaluta