Jeszcze chwila...

Dla członków zarządu, managerów wyższego i średniego szczebla, pracowników i managerów działów HR, kierowników liniowych i regionalnych, managerów sprzedaży,
przedstawicieli handlowych/medycznych, pracowników ds. obsługi kluczowych klientów (Key Account).

Jakim obszarom zawodowym te zajęcia są szczególnie dedykowane ?

 • Współpraca między osobami na poziomie członków zarządu.
 • Współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami kadry managerskiej, dotyczące wzajemnej współpracy w organizacji (realizacja różnego rodzaju projektów, współpracy pomiędzy działami, zespołami).
 • Problemy z podwładnym, pracownikiem w procesie kierowania i zarządzania ludźmi.
 • Różnego rodzaju problemy w kontakcie z klientem zewnętrznym w procesie zarządzania relacją długofalową.
 • W trakcie prowadzenia długofalowych rozmów handlowych, negocjacji.

CELE:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu radzenia sobie z różnego typu toksycznymi, a tym samym psychologicznie trudnymi osobami w określonych sytuacjach, czy relacjach zawodowych o charakterze długofalowym (w firmie, w zespole, z klientem zewnętrznym) w taki sposób, aby wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować własne koszty psychologiczne oraz móc kontynuować konieczną współpracę i zrealizować zamierzone cele.

KORZYŚCI:

 • Umiejętność skutecznej diagnozy podstawowego profilu i cech psychologiczne trudnej, czy toksycznej osoby, z którą trzeba współpracować w ramach swoich zadań i obowiązków.
 • Rozpoznawanie głównych obszarów trudności we współpracy z takimi osobami oraz przyczyny występowania tych problemów.
 • Umiejętność dobierania określonych strategii postępowania wobec takiej osoby – co należy, a czego nie należy robić, żeby móc realizować określone cele i zadania.
 • Zdolność stosowania określonych skutecznych strategii komunikacji wobec takich osób.
 • Znajomość swoich mocnych stron i ograniczeń w relacji z takimi osobami.
 • Wiedza jak chronić siebie i innych (pracowników) przed skutkami trudnych i toksycznych zachowań takich osób.

PROGRAM:

 • Klasyfikacja (uczestników) trudnych sytuacji zawodowych ze względu na relacje i kontakty z toksycznymi osobami.
 • Podstawowe typy psychologiczne toksycznych i trudnych osób.
 • Omówienie Modelu Psychologicznego Autoportretu (MPA) Oldham’a, Morris’a. Autoanaliza i omówienie własnych profili i cech osobowościowych uczestników.
 • Analiza i omówienie podstawowych typów toksycznych osób i ich profili psychologicznych z punktu widzenia MPA Oldham’a, Morris’a.
 • Główne i podstawowe strategie postępowania z trudnymi i toksycznymi osobami w sytuacjach zawodowych (na bazie MPA).
 • Moje trudne relacje z toksycznymi osobami – analiza i charakterystyka trudnych relacji uczestników z określonym typem toksycznej osoby (autoanaliza). Konsekwencje i koszty trudnych relacji z taką osobą.
 • Moje mocne i słabe strony w moim profilu psychologicznym w kontekście relacji z toksyczną osobą – co kontrolować i ograniczać, a co wzmacniać u siebie w kontaktach z taką osobą.
 • Ochrona siebie i innych osób w relacjach z trudnymi i toksycznymi osobami – strategie postępowania z toksycznymi osobami w budowaniu bezpiecznego dla nas kontaktu i współpracy.
 • Określone strategie postępowania w konkretnych sytuacjach zawodowych – zarządzanie podwładnym, negocjowanie, współpraca, zarządzanie relacją długofalową z klientem zewnętrznym.
 • Analiza całościowa przypadków z życia zawodowego uczestników – wypracowywanie i testowanie rozwiązań do zastosowania w realnych sytuacjach zawodowych.

Uwaga

Ponieważ program w dużej części bazuje i wykorzystuje Model Psychologicznego Autoportretu Oldham’a, Morris’a, a istotną części zajęć jest praca z wykorzystaniem własnego profilu osobowości, konieczne jest wypełnienie przez uczestników szkolenia przed zajęciami kwestionariusza MPA i przesłanie go do nas, abyśmy mogli przygotować taki profil dla każdego uczestnika. Tym samym konieczne jest wyrażenia zgody przez każdego uczestnika zajęć wypełnienia kwestionariusza osobowości MPA i wykonania przez nas profilu osobowości danej osoby oraz pracy na nim w trakcie szkolenia. Klauzula poufności obejmuje informacje i zobowiązanie prowadzących, że poza samym prowadzącym oraz uczestnikiem szkolenia, który otrzymuje swój profil osobowości nikt inny bez zgody tej osoby nie będzie miał dostępu do informacji wynikających z tego profilu, chyba że sam uczestnik wyrazi na to zgodę. W trakcie zajęć nie jest konieczne ujawnianie innym członkom grupy swojego profilu osobowości, choć dzielenie się pewnymi informacjami na ten temat ułatwia i pogłębia proces szkoleniowy.

CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Krzysztof Kaluta