Jeszcze chwila...

Cele szkolenia

 • Diagnoza, analiza i poznanie przyczyn oraz mechanizmów trudnych zachowań określonych typów trudnych i toksycznych osób z naszego otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie trafnej oceny i diagnozy różnic i cech psychologicznych takich osób oraz dobierania odpowiednio skutecznych strategii wywierania wpływu i komunikacji oraz zarządzania tego typu relacją.
 • Poszerzenie samoświadomości na temat swojego profilu psychologicznego i wynikających z niego mocnych i słabych stron w kontaktach z trudnymi i toksycznymi osobami, typowych swoich reakcji oraz obszarów wzmocnienia i rozwoju w kontekście trudnych relacji z toksycznymi osobami.

Zajęcia w dużym stopniu opierają się na modelu Psychological Self Portrait Oldham’a, Morris’a, w związku z czym polecamy Państwu książkę dostępną na stronach wydawnictwa Czarna Owca.

Metodologia:

 • Interaktywny wykład
 • Dyskusja w grupie
 • Ćwiczenia indywidualne, w parach i w podgrupach
 • Analiza przypadków i role play.
 • Autoanaliza i feedback.
 • Analiza własnego profilu psychologicznego (Psychological Self Portrait – Model Psychologiczny Autoportret – Oldham, Morris).
 • Wypracowywanie i testowanie konkretnych rozwiązań.

Korzyści:

 • Poznanie mechanizmów i przyczyn trudnych zachowań innych osób.
 • Umiejętność rozpoznawania profilu psychologicznego i radzenia sobie z trudnymi osobami
  i ich toksycznymi zachowaniami.
 • Poznanie swojego profilu osobowości i wynikających z niego mocnych stron oraz ograniczeń w kontekście trudnych relacji i trudnych dla nas osób.
 • Wypracowanie różnego typu rozwiązań postępowania i radzenia sobie z toksycznymi relacjami i trudnymi dla nas osobami w różnych sytuacjach – zarówno prywatnych jak i zawodowych.
 • Zmniejszenie poziomu stresu i napięcia w kontaktach oraz w zarządzaniu relacją z trudnymi i toksycznymi osobami (w sytuacjach zawodowych i/lub prywatnych).
 • Poznanie konkretnych strategii postępowania z daną osobą (o określonym profilu psychologicznym) w różnych trudnych sytuacjach negocjacyjnych, sprzedażowych, zarządzania ludźmi, w pracy z klientem, czy w trakcie współpracy w zespołach i pomiędzy zespołami w organizacji oraz w prywatnych relacjach osobistych (partner, dziecko, rodzina, przyjaciel, znajomy).

Dla kogo:

 • Osoby mające w otoczeniu toksyczne i trudne osoby, z którymi relacje i utrzymywanie kontaktu jest z różnych powodów konieczne (bliscy, rodzina, środowisko zawodowe – szef, klient, podwładny).
 • Osoby prowadzące zaawansowane i trudne rozmowy biznesowe i negocjacje (w tym handlowe).
 • Osoby zarządzające relacją długofalową z klientem.
 • Managerowie zarządzający podwładnymi.
 • Doświadczeni handlowcy i osoby pracujące z klientem w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 • Pracownicy i managerowie współpracujący ze sobą w zespołach projektowych, pomiędzy działami i w zespołach pracowniczych.
 • Wszyscy którzy chcą poprawić swoją relację i kontakty z bliskimi, nauczyć się z nimi rozmawiać i postępować w różnych trudnych sytuacjach i konfliktach

PROGRAM:

MODUŁ I:

WPROWADZENIE

 • Psychologiczne różnice indywidualne: jak i czym się różnimy psychologicznie – osobowość, charakter
  a temperament. Różnice między predyspozycjami a kompetencjami – co można a co jest bardzo trudno zmienić w sobie.
 • Mapa trudnych sytuacji w relacjach i w rozmowach biznesowych oraz w zarządzaniu relacją długofalową – analiza i specyfika trudności w realnych sytuacjach zawodowych uczestników.

MODUŁ II:

TOKSYCZNE RELACJE I TRUDNE OSOBY W MOIM OTOCZENIU

 • Typy i kategorie trudnych osób i toksycznych relacji – typolgogia uczestników
 • Psychologiczne kategorie toksycznych i trudnych osób – porównanie.
 • Trudne zachowania innych osób, które mnie wytrącają z równowagi. Które z tych zachowań reprezentują określone trudne i toksyczne osoby. Moje strategie udane i nieudane radzenia sobie (przyczyny niepowodzeń i czynniki zapewniające skuteczność).

MODUŁ V:

PODSUMOWANIE

SAMOŚWIADOMOŚĆ SWOICH OBSZARÓW TRUDNOŚCI

Bycie świadomym określonych sytuacji, ich specyfiki i osób z którymi mamy problemy w rozmowach, w kontaktach oraz przyczyn i mechanizmów, które za tym stoją.

MODEL AUTOPORTRETU PSYCHOLOGICZNEGO:

ZAPOZNANIE I AUTOANALIZA WŁASNEGO PROFILU

 • Model diagnozy osobowości i różnic indywidualnych – Model Autoportretu Psychologicznego (Psychological Self Portrait – Oldham’a, Morris’a): założenia i opis modelu, skale (aspekty/cechy), czytanie wykresu i diagnoza. Co determinuje zachowanie danej osoby i co wpływa na jej charakterystykę psychologiczną ?
 • Autoanaliza własnego profilu osobowości – mój autoportret psychologiczny: czytanie i analiza wykresu oraz informacje zwrotne. Moje dominujące cechy profilu i moje naturalne strategie zachowań – moje mocne strony i obszary deficytowe według MAP. Możliwe źródła i przyczyny trudności.
 • Jak rozpoznawać określone cechy i diagnozować profil psychologiczny naszego rozmówcy przy wykorzystaniu MAP ?
 • Zapoznanie z poszczególnymi skalami i cechami (aspektami) tworzącymi portret psychologiczny naszych trudnych/toksycznych osób – opisy skal i poszczególnych cech.

MODUŁ III:

PSYCHOLOGICZNA ANALIZA TRUDNYCH ZACHOWAŃ – PRZYCZYNY I STRATEGIE POSTĘPOWANIA

 • Profilowanie toksycznych osób z mojego otoczenia – analiza i opis tworzące portret psychologiczny toksycznych i trudnych osób z naszego otoczenia – charakterystyka poszczególnych cech, mechanizmy i przyczyny trudnych zachowań. Możliwe skuteczne strategie komunikacji, wywierania wpływu i działania wobec takich osób.
 • Model 7 Trudnych Zachowań – zachowania innych osób, które sprawiają mi trudność lub wyprowadzają mnie z równowagi w kontekście różnych cech i profilów psychologicznych. Schematy zachowań manipulacyjnych – natura i mechanizm oraz sposoby radzenia sobie. „Trójkąt dramatyczny” i jego toksyczne skutki dla przebiegu relacji.
 • Szczególnie trudne i toksyczne osoby w relacjach zawodowych – czyli natura trudnych i toksycznych relacji oraz charakterystyczne zachowania i strategie stosowane przez takie osoby w sytuacjach zawodowych (przyczyny, mechanizm, dynamika).
 • Mój profil osobowości – moje mocne i słabsze strony w konfrontacji z profilem psychologicznym trudnego dla mnie rozmówcy. Obszary trudności i sposoby radzenia sobie. Rozwijanie mocnych stron. Wzmacnianie słabych obszarów – co i jak wzmacniać a co kontrolować.

MODUŁ IV:

RÓŻNICE PSYCHOLOGICZNE W KONKRETNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH I OSOBISTYCH

 • Reguły i strategie wywierania wpływu (według Cialdiniego) w kontekście indywidualnych różnic psychologicznych – kiedy, co działa na kogo, a co i kiedy nie działa i dlaczego.
 • Typy psychologiczne rozmówców i ich możliwe zachowania w kontekście różnych sytuacji: kontakty i zarządzanie relacją długofalową z klientem, negocjacje, rozmowy sprzedażowe, relacja szef-podwładny, zebrania zespołu, relacje z bliskimi, z rodziną, z partnerem. Obszary trudności i strategie postępowania.
 • Możliwe trudne sytuacje i zachowania, uwzględniające mój profil psychologiczny oraz profil mojego trudnego/toksycznego rozmówcy – obszary trudności i strategie postępowania:
 1. Zachowania manipulacyjne w sytuacjach rozmów zawodowych i prywatnych (osobistych).
 2. Stawianie granic i radzenie sobie z zachowaniami roszczeniowymi.
 3. Radzenie sobie z oporem i niechęcią rozmówcy.
 4. Różnice na poziomie oczekiwań i stanowisk – konflikt interesów (sytuacje negocjacyjne – również w rozmowach prywatnych).
 • Szczegółowa analiza przypadków podchodzących z życia zawodowego i/lub prywatnego uczestników (według specjalnego schematu) – dokładna analiza przypadku, ocena obszarów trudności, diagnoza profilu trudnej osoby i behawioralne testowanie konkretnych rozwiązań (role play).

8 kluczowych kompetencji, które zdobędziesz:

Kluczowe obszary i indywidualny plan pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności w zakresie diagnozy profilu psychologicznego innych osób oraz stosowania konkretnych strategii, zachowań, komunikacji i wywierania wpływu wobec trudnych/toksycznych osób – zadanie domowe (pomost w przyszłość).

SAMOŚWIADOMOŚĆ I SAMOKONTROLA WŁASNYCH REAKCJI EMOCJONALNYCH

Bycie świadomym własnych negatywnych reakcji emocjonalnych i potencjalnych zachowań z poziomu Ego Bólu oraz świadome i umiejętne mieszczenie tych emocji w sobie.

WŁAŚCIWE REAGOWANIE

Kontrolowanie własnych emocji i nie reagowanie z poziomu osobistego (Ego Bólu) oraz świadomy wybór właściwych zachowań adekwatnych do sytuacji, osoby oraz zgodnych z celem i przedmiotem rozmowy.

KONTAKT I WYWIERANIE WPŁYWU W SYTUACJACH TRUDNYCH

Podejmowanie właściwych strategii komunikacji i kontaktu z rozmówcą, umożliwiających opanowanie i kontrolę jego reakcji emocjonalnych oraz zapewniających skuteczne przełączanie tej osoby z poziomu osobistego na poziom merytoryczny, umożliwiający zrealizowanie celu rozmowy.

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE RELACJĄ DŁUGOFALOWĄ

Diagnozowanie kluczowych cech i potrzeb psychologicznych osób, ich systemu przekonań, motywacji i odpowiedni dobór strategii komunikowania się i kontaktu, adekwatnych do wyżej wymienionych obszarów w celu utrzymywania trwałej, długoterminowej relacji.

ZARZĄDZANIE STRESEM I UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU NAPIĘCIA

Znajomość mechanizmów działania stresu i prawidłowego cyklu zrządzania własną energią oraz technik (ćwiczeń) z tym związanych w kontekście utrzymywania optymalnego poziomu napięcia i mobilizacji, gwarantującego sprawne zarządzanie własnymi emocjami.

KONTAKT ZE SOBĄ

Bycie otwartym, uważnym i pełnym akceptacji na pojawiające się sygnały z obszaru emocji, myśli oraz sygnały z poziomu ciała, z jednoczesnym respektowaniem własnych potrzeb, własnego potencjału
i własnych ograniczeń.

UWAŻNOŚĆ I KONCENTRACJA

Zdolność do nieoceniającego, pozbawionego oczekiwań i założeń pozostawania w pełnym kontakcie z różnymi aspektami rzeczywistości wewnętrznej (umysł i ciało), jak i zewnętrznej (otoczenie i inni ludzie), przy jednoczesnym utrzymywaniu uwagi i skupienia na konkretnych aspektach takiego kontaktu.

Krzysztof Kaluta

PROWADZĄCY:

Psycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój StylElle MagazineUroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY:

Wersja standardowa zawiera:
Udział w warsztatach Toksyczne osoby, trudne relacje
Egzemplarz materiałów dla uczestnika warsztatów
Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach

Wersja rozszerzona
Wybierz wersję rozszerzoną, a dodatkowo otrzymasz indywidualną konsultację z ekspertem, pogłębiającą treści warsztatu – 1 spotkanie.

Aby stać się klientem IPSI i skorzystać z ceny zniżkowej wystarczy chociaż raz wziąć udział w naszych warsztatach lub konsultacjach.

WAŻNE INFORMACJE:

Data: 29-30 listopada 2019

Godziny: piątek 10:00-18:00, sobota 10:00-16:00

Miejsce: siedziba IPSI, ul. Dygasińskiego 42, 01-603 Warszawa

Informacje: warsztaty@ipsi.pl

Cena dla Klientów IPSI:
wersja podstawowa 690 zł brutto
wersja rozszerzona 850 zł brutto

Cena dla nowych Klientów:
wersja podstawowa 890 zł brutto
wersja rozszerzona 1050 zł brutto