Jeszcze chwila...

Trudne rozmowy i trudne relacje – jak sobie radzić w stresie i pod presją emocji (wersja online)


SZKOLENIE OTWARTE – WERSJA ONLINE (PRZEZ MS TEAMS)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, stresujących w kontaktach z innymi oraz przede wszystkim skutecznego zarządzania stresem i emocjami, zarówno własnymi, jak i rozmówcy w trakcie ważnych
i kluczowych rozmów zawodowych, ale także w życiu prywatnym w trudnych i toksycznych relacjach, w sytuacjach konfliktu, nieporozumienia, kryzysu, w taki sposób, aby pomimo różnych psychologicznych, emocjonalnych przeszkód, zrealizować zamierzony cel rozmowy oraz osiągnąć porozumienie z satysfakcją dla obu stron.

 

Jakim obszarom zawodowym te zajęcia są szczególnie dedykowane ?

Wszystkim sytuacjom rozmów, relacji i kontaktów zawodowych, którym towarzyszy stres i silne emocje oraz potencjalny i realny konflikt, czyli przykładowo:

 • Ważne i kluczowe rozmowy na poziomie członków zarządu.
 • Trudne rozmowy i sytuacje dotyczące realizacji i koordynacji różnego rodzaju projektów, współpracy pomiędzy działami, zespołami.
 • Sytuacje rozmów z podwładnym, pracownikiem.
 • Trudne, czy konfliktowe sytuacje, rozmowy ze swoim przełożonym (szefem).
 • Różnego rodzaju sytuacje trudne w kontakcie z klientem (obsługa klienta).
 • W sytuacjach rozmów handlowych/sprzedaży, negocjacji, (także przez telefon, telemarketing).
 • Trudne i stresujące sytuacje, rozmowy w kontakcie z pacjentem i jego rodziną.

 

Jakim obszarom, sytuacjom z życia prywatnego te zajęcia są szczególnie dedykowane ?

 • Sytuacje konfliktowe, nieporozumienia z partnerem, dzieckiem, rodzicem.
 • Nie możność uzyskania porozumienia i komunikowania się w ważnych i kluczowych kwestiach życiowych, rodzinnych.
 • Osiąganie porozumienia i rozmowy w trakcie trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych (separacja, rozwód).
 • Trudności w komunikowaniu się i budowaniu relacji z innymi osobami w różnych trudnych sytuacjach takich, jak: stawianie granic, radzenie sobie z manipulacją, sytuacje roszczeniowe, zachowania przemocowe w relacjach rodzinnych.

 

UWAGA:

W trakcie zajęć odwołujemy się do konkretnych doświadczeń z życia uczestników i pracujemy na konkretnych przykładach podawanych zarówno przez prowadzącego, jak i przytaczanych przez uczestników. Jednak każdy z uczestników ma prawo podejmować świadomą decyzję w jakim zakresie chce podzielić się swoim doświadczeniem i ujawniać tylko tyle na ile jest gotów i ma ochotę to zrobić po to, aby móc lepiej i efektywniej skorzystać z zajęć. Zajęcia te nie są zajęciami psychoterapeutycznymi lecz formą pogłębionej psychoedukacji, doskonalącymi umiejętności i kompetencje psychologiczne uczestników.

 

Cztery filary szkolenia:

 • Najnowsza wiedza na temat mechanizmu działania stresu i emocji na człowieka (neurofizjologia mózgu, fizjologia emocji i stresu – organizm, psychika).
 • Samokontrola własnych reakcji emocjonalnych i stresowych w kontakcie z drugą osobą.
 • Kontrola/zarządzanie emocjami i stresem rozmówcy.
 • Aplikacje do sytuacji zawodowych i życiowych w których uczestnicy chcą sobie lepiej radzić w sytuacjach stresu i pod presją emocji.

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą:

 • Umieli skutecznie radzić sobie z silnymi negatywnymi emocjami rozmówcy (złość, agresja, frustracja, smutek, żal, rozpacz), tak aby z jednej strony rozmówca nie czuł się lekceważony, a z drugiej strony, aby rozmowa przebiegała w pożądanym kierunku i osiągała określony cel merytoryczny.
 • Potrafili „przełączać” rozmówcę z poziomu osobistych reakcji emocjonalnych na poziom merytoryczny tak, aby rozmowa przebiegała w pożądanym kierunku i osiągała określony cel.
 • Znali mechanizm działania stresu i emocji negatywnych i ich wpływu na nasze zachowanie, które pojawiają się w sytuacji trudnej rozmowy oraz będą umieli stosować odpowiednie strategie redukcji tego stresu tak, aby minimalizować jego wpływ na własne zachowanie i zachowanie rozmówcy.
 • Bardziej świadomi tych zachowań innych osób, które są szczególnie trudne i wytrącają nas
  z równowagi i tym samym będą potrafili je lepiej kontrolować.
 • Świadomi swoich reakcji i emocji, które pojawiają się pod wpływem stresu w relacji z drugą osobą i będą umieli kontrolować swoje własne reakcje emocjonalne w trakcie trudnych i ważnych rozmów.
 • Umieli minimalizować ryzyko konfliktu a jeśli się pojawi będą potrafili poradzić sobie z nim doprowadzając rozmowę do końca, realizując określny cel i przedmiot
 • Umieli radzić sobie z różnego typu trudnymi zrachowaniami rozmówcy (obiekcje i zastrzeżenia, zachowania roszczeniowe i agresywne, forsowanie swojego stanowiska, opór psychologiczny i niechęć, odmowa, manipulacja, zachowania przemocowe, itp.).
 • Wiedzieli, jak zadbać o swoje emocjonalne i psychologiczne bhp oraz jak ćwiczyć i rozwijać uważność i koncentrację, niezbędną do świadomego reagowania w sytuacjach trudnych i stresowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE:

DZIEŃ 1:  2 x po 3 godziny (plus przerwy, co ok. 1h):

9:00 – 16:00 (przerwa na lunch między 12:00 – 13:00)

 1. Dlaczego w sytuacjach konfliktowych, w stresie i pod wpływem emocji, tak trudno myśleć i działać racjonalnie oraz podejmować właściwe decyzje: mechanizm powstawania emocji i działania stresu; co to jest „porwanie emocjonalne” ? dwa mózgi w jednym, czyli „stare i nowe systemy operacyjne” w naszym mózgu i co z tego wynika; mózg emocjonalny i pierwotne matryce reagowania; co zrobić, żeby świadomie i właściwie reagować?
 1. Świadomość i rozpoznawanie Trudnych Zachowań innych osób oraz własnych, indywidualnych, automatycznych reakcji emocjonalnych. Uważność (mindfulness) w kontakcie ze sobą i z drugą osobą.
 2. Samokontrola własnych reakcji emocjonalnych: zarządzanie własnym stresem i emocjami w sytuacjach trudnych, stresujących:
 • techniki świadomego oddechu – podstawa, zawierana, integrowania i kontroli własnych reakcji emocjonalnych; kontakt ze sobą oraz świadomość reakcji w ciele;
 • strategie poznawcze (samoświadomość) i behawioralne (prawidłowe zachowania) – procedura SOONAM;
 • reagowanie z poziomu Ego „bólu” – opanowanie i kontrola własnych, emocjonalnych narracji z poziomu osobistego, jako klucz do kontroli swoich reakcji emocjonalnych.
 1. Właściwa komunikacja w sytuacji konfliktu, presji emocji i stresu:
 • Model 3 Poziomów Kontaktu i uważna komunikacja (mindful communication); zasady Psychologicznego Aikido; reguła EZA: Empatia, Zrozumienie, Akceptacja.
 • Strategie zarządzania emocjami i stresem rozmówcy – kontrolowanie rozmowy i utrzymywanie kontaktu oraz „przełączanie” rozmowy na poziom merytoryczny.

 

DZIEŃ 2:  2 x po 3 godziny (plus przerwy, co ok. 1h):

9:00 – 16:00 (przerwa na lunch między 12:00 – 13:00)

 1. Typy/profile psychologiczne trudnych rozmówców i ich trudne zachowania (potencjalne problemy w relacji i w kontakcie) – indywidualizowanie określonych strategii postępowania.
 2. Określone strategie (i procedury) postępowania w sytuacjach trudnych w realiach życia zawodowego i/lub prywatnego – zachowania roszczeniowe i agresywne, forsowanie swojego stanowiska, konflikty i nieporozumienia, opór psychologiczny, niechęć, odmowa, pretensje, zachowania manipulacyjne, zachowania przemocowe, itp.
 3. Całościowa analiza trudnych przypadków podchodzących z życia zawodowego uczestników (case study): analiza trudnych sytuacji/rozmów oraz wypracowywanie i testowanie rozwiązań.
 4. Podsumowanie i pomost w przyszłość.

 

Termin: 15-16 kwietnia 2021

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 4 x po 3h.

Liczba uczestników: do 10-12 osób

Prowadzący:  Krzysztof Kaluta